Termeni si conditii

Site-ul web www.meguiars.ro este administrat PAINT EXPERTS SRL, cu sediul în Județul Ilfov, sat Dragomirești Deal, Autostrada București-Pitești km. 13.5, A1 Business Park, clădirea N28, Aleea Constanza nr. 2, cod poștal 077096, reprezentata de Mircea Gheorghiu administrator, suport@paintexperts.org, 0786.427.933.

Următoarele Condiții și Termeni reglementează raporturile juridice ce se vor stabili între societatea PAINT EXPERTS SRL (mai departe denumită PXP sau Vânzător), exceptând cazurile când părțile au modificat în scris, de comun acord și în mod expres aceste Condiții și Termeni.

PXP este distribuitor autorizat de produse, scule și echipamente precum și servicii destinate atelierelor de detailing, detailerilor, vopsitoriilor și vopsitorilor auto.

PXP acționează ca Vânzător și desface produsele sale conform prezentelor Condiții și Termeni în scopul creșterii constante a cotei de piață a produselor distribuite.

Cumpărător este orice persoană juridică sau fizică ce dorește să achiziționeze produsele distribuite de PXP în scopul consumului propriu, utilizării pentru reparații sau revânzării. Cumpărătorul înțelege să respecte toate clauzele prezentelor Condiții și Termeni în integralitatea lor.

Informarea clienților cu privire la prezentele Condiții și Termeni, va preceda în mod obligatoriu orice act sau fapt de natură să determine obligații între PXP și clienții săi.

Prin semnarea contractului/facturii, clientul declară că a fost informat despre Condiții și Termeni și că înțelege să le respecte în raporturile sale cu PXP.

 1. PRODUSE

“Produse” înseamnă toate produsele enumerate în Ofertele de Produse (Listele de Prețuri) ale PXP .

Produse Meguiar’s – înseamnă toate produsele Meguiar’s cu excepția produselor vândute la pachet sau cu preț net..

Fiecare Grupa de Produse are alocate Oferte de Produse (Liste de Prețuri) individuale precum și condiții comerciale individuale.

PXP își rezervă dreptul de a aduce modificări Grupelor de Produse și condițiilor comerciale aplicabile acestora, fără notificare prealabilă.

PXP are dreptul de a adăuga, înlocui sau șterge orice articol înscris în Ofertele de Produse (Listele de Prețuri), dacă prin aceasta nu prejudiciază pe Cumpărător și dacă a notificat public modificarea cu minim 15 zile înainte de data la care modificarea va avea loc.

Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate .

 1. PREȚUL PRODUSELOR, DISCOUNT-uri, CONDIȚII

Prețul la care PXP livrează produsele Cumpărătorului va fi cel din Oferta de Produse (Lista de Prețuri) aplicabilă Grupei de Produse din care face parte produsul achiziționat.

PXP poate aplica discount-uri la Lista de Prețuri în cauză. Aceste discount-uri sunt calculate conform Grilei de Discount oficiale ale PXP aplicabilă grupei de produs în caz.

Grila de Discount aplicabilă este prezentată fie în grup sau individual clienților și este fie disponibilă la cerere reprezentanților autorizați ai PXP, fie anexată individual fiecărui Contract de Vânzare-Cumpărare încheiat cu PXP. În grila de discount este menționat de asemenea și termenul de plată.

Discount-ul și termenul de plată stabilit în acest fel se aplică produselor din Grupa de Produs în caz, pentru orice achiziție de la PXP, cu excepția:

 • Produselor aflate în oferte și/sau campanii promoționale;
 • Produselor oferite spre vânzare la Preț Net sau în sistem VanSales;
 • Produselor oferite ca și componente ale pachetelor de investiții inițiale pentru instalări de Sisteme de Amestecat, sau investiții de oricare fel;
 • Orice alte produse pentru care PXP specifică în clar ne-apartenența la condițiile standard de discount.

Discount-ul aplicat este menționat pe fiecare Factură de vânzare cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul precedent.

PXP își rezervă dreptul de a aduce modificări prețurilor din Ofertele de Produse (Listele de Prețuri). Orice astfel de modificare va fi notificată fie public, în grup sau individual clienților cu minim 3 zile înainte de data la care modificarea va avea loc.

Dacă între PXP și Cumpărător nu există un Contract de Vânzare care să reglementeze Discountul și Termenul de Plată, valorile menționate pe factură pentru acestea se consideră ca fiind rezultatul unei negocieri directe, caz în care factura ține loc de contract, făcând dovada raporturilor comerciale negociate și asumate.

 1.  OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Indiferent de scopul achiziției de produse sau destinația acestora, Cumpărătorul se obligă să respecte următoarele:

Cumpărătorul achiziționează produse și acționează în nume propriu, Cumpărătorul persoană juridică fiind legal reprezentat de persoana care recepționează factura fiscală, documentul de livrare sau prezentul document. În baza acestor Termeni și Condiții precum și a procesului de Vânzare-Cumpărare efectiv nu se creează un raport de muncă, de franchising ori de asociere între PXP și Cumpărător. Cumpărătorul nu va acționa ca agent al PXP și nici nu va avea vreun drept de a acționa în numele sau de a crea obligații în sarcina PXP.

Cumpărătorul va respecta termenul de plată agreat cu PXP, menționat pe factură. Pentru orice factură, în condițiile în care se acordă termen de plată, Cumpărătorul va emite un bilet la ordin avalizat, având valoarea stipulată în factura/facturile de achiziție și termenul de plată la data scadenței menționată în factură/facturi.

Cumpărătorul va efectua plata fiecărei sume datorate astfel încât suma datorată să fie virată integral în contul vânzătorului, fără diminuarea acesteia cu comisioane bancare sau alte cheltuieli.

În cazul în care plata nu se efectuează la termenul scadent Cumpărătorul va suporta penalizări de 0,4 % din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, calculată la suma datorată de la data scadenței și până la data achitării integrale a sumelor datorate, valoarea penalizărilor putând depăși valoarea sumei datorate.

Plățile efectuate de cumpărător se vor imputa după cum urmează:

 • penalități calculate pentru sume datorate a căror scadență a fost depășită în momentul plății;
 • sume datorate a căror scadență a fost depășită în momentul plății;
 • sume datorate scadente în momentul plății.

În cazul utilizării pentru consum propriu sau în vederea reparațiilor, Cumpărătorul se obligă să respecte cu strictețe următoarele:

 • normele de siguranță si securitate a muncii;
 • normele de securitate prevăzute în fișele de securitate (MSDS) ale produselor disponibile de la producători;
 • transportul, stocarea, manipularea, aplicarea și utilizarea produselor conform cu prevederile fișelor tehnice și a fișelor de securitate (MSDS) ale produselor disponibile de la producători;
 • orice alte norme și standarde aplicabile și specifice industriei și domeniului de activitate.

Nerespectarea oricăror din prevederile de mai sus atrage după sine responsabilitatea deplină asupra efectelor utilizării produselor.

În cazul achiziționării produselor pentru revânzare sau orice altă activitate de distribuție Cumpărătorul se obligă să respecte cu strictețe următoarele:

 • să asigure transportul, manipularea și stocarea produselor în conformitate cu prevederile fișelor de siguranța (MSDS) și fișelor tehnice disponibile de la producători;
 • să asigure instructajul clienților săi cu privire la normele de siguranță și tehnice aplicabile produselor;
 • să acorde clienților săi acele garanții care i-au fost acordate de către PXP cu ocazia cumpărării de la acesta al produselor;
 • să acționeze ca un comerciant independent cumpărând produsele de la PXP și să le vândă în nume și cont propriu;
 • să respecte recomandarea PXP de a revinde produsele la minim prețurile specificate în Ofertele de Produse (Listele de Prețuri) ale PXP. La aceste prețuri Cumpărătorul poate practica liber un discount către clientul său final;
 • să facă toate eforturile pentru a crește cota de piață a produselor PXP;
 • să asigure un stoc suficient pentru aprovizionarea fără întreruperi a clienților săi;
 • să facă toate eforturile pentru a reprezenta într-o manieră profesională produsele și mărcile reprezentate și comercializate de PXP;
 • să nu aducă nicio deteriorare, fie direct sau indirect prin intermediul angajaților sau colaboratorilor săi, prin acțiunile sale voite sau involuntare, renumelui PXP sau a produselor și/sau mărcilor comercializate de PXP;
 • să asigure logistica necesară recuperării creanțelor de la clienții săi. PXP nu răspunde și nu poate fi afectat de ne-performanța Cumpărătorului în încasarea creanțelor de la clienții săi.

PXP nu răspunde și nu i se pot imputa orice daune, de orice natură, fie ele materiale sau morale, datorate nerespectării de către Cumpărător, individual sau cumulativ, a oricăror din clauzele de mai sus.

 1. OBLIGAȚIILE PXP

PXP face disponibile prin intermediul oricăror mijloace de comunicare – internet: www.paintexperts.ro, email: office@paintexperts.org, telefonic, poștal, prin intermediul prospectelor si oricăror materiale de informare pe suport electronic sau imprimat – toate informațiile necesare pentru utilizarea și/sau comercializarea produselor, în măsura în care acestea i-au fost transmise de către producători. Sunt disponibile public sau individual la cerere orice documente privind normele de securitate (MSDS) cât și fișele tehnice ale produselor. De asemenea, PXP se obligă să furnizeze cumpărătorului toate informațiile tehnice, economice etc. necesare pentru desfacerea/utilizarea produselor, împreună cu documentația aferentă.

PXP se obligă – în cazul implementării Sistemelor de Amestecat – să pună la dispoziția Cumpărătorului, pe cheltuiala proprie, personalul tehnic necesar în vederea pregătirii personalului Cumpărătorului pentru utilizarea produselor.

PXP se obligă să asigure suportul tehnic și comercial necesar, contra cost sau gratuit în funcție de caz, pentru a asigura calitatea serviciilor sale și bunul renume al produselor comercializate precum și rezolvarea oricăror incidente rezultate din utilizarea sau comercializarea produselor, în măsura în care acestea sunt posibile și nu necesită răspunderea sau implicarea producătorilor.

PXP va face toate eforturile pentru a asigura transferul informațiilor către producători în vederea soluționării expediente a oricărei solicitări de acest gen. Totuși lui PXP nu i se pot imputa daune sau orice alte cereri de despăgubire datorate ne-performanței producătorilor și/sau furnizorilor săi.

 • LIVRARE, TRANSFER DE PROPRIETATE

Fiecare comandă de produse a Cumpărătorului va fi considerată ca o cerere fermă de a achiziționa produse conform cu aceste Condiții și Termeni. Nici o comandă plasată de către Cumpărător nu va fi considerată ca fiind acceptată de către PXP până când PXP nu emite un document de confirmare și acceptare a comenzii sau livrează produsele către Cumpărător (oricare dintre cele 2 cazuri survine primul). Se va considera că nu au fost agreate și /sau acceptate alte condiții și termeni decât cele conținute în confirmarea scrisă și în prezentele Condiții și Termeni.

PXP va accepta toate comenzile transmise de Cumpărător, în măsura în care le poate onora, și în măsura în care Cumpărătorul și-a îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale.

PXP va confirma comenzile acceptate în termen de 2 zile de la data transmiterii lor. Cantitățile, calitatea și descrierea produselor se consideră corecte așa cum au fost ele specificate în confirmarea de livrare și/sau după caz Factura de vânzare emise de PXP.

PXP se obligă să execute integral și la termen toate comenzile pe care le-a acceptat. PXP nu își asumă o obligație de executare fermă a comenzilor acceptate, ci “va face toate eforturile” pentru a onora comenzile dar dacă nu le va onora, nu îi incubă nici o răspundere față de Cumpărător.

Cumpărătorul poate să refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate. În termen de 24 ore de la livrare, Cumpărătorul trebuie să înștiințeze în scris PXP de refuzul unor bunuri. Refuzul unor bunuri nu îl scutește pe Cumpărător de obligația de a plăti bunurile pe care nu le refuză sau de a executa alte obligații în conformitate cu contractul aplicabil sau acești Termeni și Condiții.

Dacă bunurile deteriorate reprezintă mai mult decât 25 % din întreaga încărcătură, Cumpărătorul are dreptul să refuze întreaga încărcătură. Dacă Cumpărătorul returnează bunurile deteriorate PXP, PXP trebuie să plătească cheltuielile normale legate de returnarea acestor bunuri.

PXP trebuie ca pe cheltuiala lui, fie să înlocuiască, fie să repare bunurile deteriorate pe care Cumpărătorul le-a refuzat, în timp de 5 zile de la data refuzului Cumpărătorului, fie să restituie Cumpărătorului banii primiți pentru bunurile deteriorate, în termen de 30 zile de la data refuzului Cumpărătorului.

Odată ce Cumpărătorul a acceptat bunurile potrivit acestei secțiuni, nu poate revoca acceptarea la o dată ulterioară.

Transferul de proprietate al bunurilor, produselor sau orice marfă, de la PXP către Cumpărător se va face numai în urma plății integrale de către Cumpărător a produselor achiziționate de la PXP. Până la momentul încasării integrale a contravalorii produselor vândute PXP rămâne proprietarul de drept al acestora și poate exercita oricând mijloacele proprii pentru a recupera debitele datorate de către Cumpărător.

 • DOCUMENTE, CONFIDENȚIALITATE, SECRET COMERCIAL, KNOW-HOW

Orice fel de documente, Liste de Prețuri și/sau cotații PXP nu pot fi considerate oferte angajament. Toate acestea sunt publicate de către PXP cu scopul informării asupra produselor, cu excepția cazurilor când acestea sunt clasificate explicit de către PXP ca fiind angajamente. Atât Cumpărătorul cât și PXP se obligă să nu divulge terțelor persoane sau să folosească, cu excepția situațiilor impuse de Contractul de Vânzare și sau procesul de colaborare comercială, nici o informație de natură confidențială, de exemplu informații tehnice, informații comerciale, know-how, structura prețurilor, informații administrative.

PXP își rezervă dreptul de a aduce modificări oricăror documente fără notificare prealabilă. Orice eroare sau omisiune de editare, redactare sau tipografică, din orice document de vânzare, ofertă, listă de prețuri și orice alte documente emise de către PXP pot fi supuse corecturilor de către PXP fără nici o răspundere din partea PXP.

PXP își rezervă drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv copyright asupra oricărei documentații ale PXP. Orice documente și/sau informații primite de Cumpărător și clasificate ca fiind Confidențiale de către PXP nu pot fi divulgate sub nici o formă către terțe părți. PXP se obligă de asemenea să nu divulge terțelor părți orice informații clasificate ca fiind confidențiale de către Cumpărător, cu excepția acordului expres al acestuia.

 • ALTE CLAUZE

Prin semnarea acestui formular confirm că datele mele personale sunt corecte și îmi exprim acordul pentru prelucrarea acestora în scopul îndeplinirii contractului/comenzii adresate PXP, sau în scopuri de marketing și sunt de acord cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal regăsite pe www.paintexperts.ro. PXP poate transfera datele personale către subcontractori în scopul executării contractului/comenzii sau pentru a transmite comunicări de marketing. Pentru efectuarea oricărei intervenții asupra datelor personale comunicate ne puteți contacta pe mail la office@paintexperts.org.

 • LITIGII ȘI LEGE APLICABILĂ, JURISDICȚIE

Acești Termeni și Condiții sunt supuse legilor române. Litigiile în legătură cu acești Termeni și Condiții se vor propune spre soluționare pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu pot soluționa pe cale amiabilă litigiile se vor soluționa de către instanțele de judecată competente. Această clauză nu limitează dreptul PXP de a iniția acțiuni împotriva Cumpărătorului în orice jurisdicție pentru orice daune materiale sau morale suferite.

– SFÂRȘIT –